Przedwczesny wytrysk, a wpływ na związek

Dla seksuologa wytrysk przedwczesny nie jest dysfunkcją indywidualną, która przysparza problemów wyłącznie mężczyźnie. We współczesnej seksuologii w podejściu do patogenezy, diagnostyki i terapii zaburzeń seksualnych obowiązuje koncepcja układu partnerskiego. Zakłada ona, że związek mężczyzny i kobiety stanowi układ interakcyjny, w którym dochodzi do powstania, nasilania się lub wygaszania problemów w sferze seksualnej. Jeżeli problemy ze sprawnością seksualną pojawią się u jednego z partnerów, nie pozostają one bez wpływu na funkcjonowanie seksualne i/lub emocjonalne drugiego.[1]
 
Wytrysk przedwczesny u mężczyzny to także problem kobiety, która dzieli z nim przeżycia seksualne, a więc także porażki. Wytrysk przedwczesny traktować należy jako zaburzenie ”parzyste” tj. rozwijające się w obrębie konkretnego układu partnerskiego. To, jakie będą konsekwencje tej dysfunkcji dla związku zależy od całokształtu więzi i napięć emocjonalnych istniejących pomiędzy kobietą i mężczyzną oraz typu ich osobowości, jak również od ich nastawienia i oczekiwań w odniesieniu do seksualności. Te mogą być zbieżne lub rozbieżne. Zaburzenie występujące u mężczyzny może indukować szereg reakcji zakłócających harmonijne współżycie seksualne w związku. U większości par wytrysk przedwczesny stanowi zjawisko niepożądane, sprzeczne z oczekiwaniem, co wywołuje szereg reakcji zarówno w sferze przeżywania, jak i zachowania. Przeżywanie na zazwyczaj charakter negatywny i dotyczy uczuć: rozczarowania, wstydu i lęku u mężczyzny oraz rozgoryczenia, zawiedzenia lub gniewu u kobiety. [2]
 
W związkach, w których u mężczyzny dochodzi do wytrysku przedwczesnego, natomiast partnerka nie zna mechanizmów tkwiących u podłoża tej dysfunkcji seksualnej partnera, jej rozczarowanie może skutkować niewłaściwym zachowaniem, nieadekwatnym do istoty problemu. Partnerka może błędnie interpretować zachowanie mężczyzny, sądząc, iż jest on samolubnym egoistą zainteresowanym jedynie własną przyjemnością, którego nie obchodzi zaspokojenie kobiety i jej satysfakcja. W wyniku długotrwałej, rozczarowującej interakcji seksualnej z partnerem u kobiety wtórnie może dochodzić do zaburzeń seksualnych w postaci:
– obniżenia potrzeb i chęci do aktywności seksualnej z partnerem,
– obniżenia napięcia emocjonalnego podczas stosunku płciowego wyrażającego się brakiem orgazmu,
– wystąpienia zaburzenia zespołu gotowości seksualnej pod postacią zmniejszenia się lub braku lubrykacji pochwy, co może się przyczynić do rozwoju dyspareunii lub pochwicy.[3]
 
W przypadku wytrysku przedwczesnego, u kobiety oczekującej dłuższego czasu trwania stosunku, nie tylko nie dochodzi do orgazmu, ale w jego miejsce pojawia się stan rozczarowania, rozdrażnienia, zniecierpliwienia, frustracji seksualnej, a następstwie spadek zainteresowania współżyciem. Rzadkość odbywanych stosunków sprzyja zwiększeniu pobudliwości seksualnej mężczyzny i dalszemu przyspieszeniu wytrysku nasienia. To znów z kolei pogłębia rozczarowanie kobiety, która może dążyć do jeszcze rzadszego ich odbywania.
 
Odmowa współżycia seksualnego lub ograniczenie go do minimum uniemożliwia usunięcie trudności u mężczyzny. Wielu mężczyzn zaskakuje fakt, że ich partnerki nie chcą odbywać regularnych stosunków, co jest istotnym warunkiem sukcesu terapeutycznego.
 
Zdarza się, że partnerzy z różnych względów tak długo zwlekają ze zgłoszeniem się do lekarza, że przychodzą dopiero wtedy, gdy u kobiety istnieje już całkowite zniechęcenie do aktywności seksualnej z partnerem, a w niektórych przypadkach również do osoby partnera. Leczenie w takim przypadku jest utrudnione, ponieważ podstawą efektywnej terapii jest utrzymywanie jak najczęstszych stosunków płciowych, co – przy zniechęceniu kobiety – może być dla niej niemożliwe do przezwyciężenia.
 
Rozczarowanie aktem seksualnym występuje głównie u kobiet z dużą rozbieżnością między oczekiwaniami, a rzeczywistością, między wyobraźnią erotyczną, a realnymi przeżyciami. Powstaje sytuacja, kiedy, to, co się dzieje, nie spełnia jej oczekiwań. Po zakończeniu współżycia następuje porównanie rzeczywistości z obrazem idealnym i stąd rodząca się frustracja, narastająca po każdym odbytym stosunku,  „że to nie to”.
 
Jeśli u mężczyzny występuje wytrysk przedwczesny, o tym, co dalej wydarzy się w związku, zależy w dużej mierze od postawy kobiety. Czy problemy w sferze seksualnej doprowadzą do pogłębienia się dysfunkcji i konfliktów małżeńskich? Czy też zakłócenia będą się utrzymywać, lecz pomimo tego w związku będzie panować harmonia seksualna i partnerska? Czy może dojść do rozbicia małżeństwa? Ostateczna reakcja kobiety na problemy ze sprawnością seksualną partnera – oprócz wielu innych czynników – uzależniona jest od jej typu osobowości, zaangażowania emocjonalnego, akceptacji mężczyzny jako partnera seksualnego oraz jej zdolności przystosowawczych.
 
Zdarza się, że odmowa częstszego współżycia ze strony kobiety maskuje inny problem występujący w związku. Jeżeli partnerka nie odczuwa bliskości, ma trudności z pobudliwością seksualną lub osiąganiem orgazmu, wówczas przedwczesny wytrysk może maskować owe problemy poprzez wskazanie na ” oczywistą” przyczynę, jaką jest przedwczesny wytrysk partnera. Inny mechanizm występuje u par, w których seks jest mechanizmem walki o dominację w związku. Obie strony kierują do siebie różne oczekiwania i sprzeczne potrzeby: on wzrostu częstotliwości współżycia i zrozumienie tego jako konieczności zapewniającej poprawę jakości życia seksualnego, ona jego sprawności we współżyciu, dłuższego czasu trwania stosunku i zapewnienia jej satysfakcji seksualnej jako zachęty do częstszego współżycia. Seks przestaje być postrzegany jako wspólne działanie partnerów, które jest źródłem obopólnej radości, a staje się męką, której można uniknąć poprzez zaniechanie współżycia. Kontakty seksualne podejmowane po dłuższej przerwie zazwyczaj okazują się jeszcze krótsze i w ten sposób nakręca się mechanizm ”błędnego koła”.
 
Świadomość, iż nie jest się dobrym kochankiem wywołuje u wielu mężczyzn poczucie zagrożenia i lęku przed każdym kolejnym stosunkiem, co zwykle przyspiesza wytrysk nasienia podczas kolejnego kontaktu. Duży wpływ ma obraz męskiego „Ja” ma zachowanie partnerek. Usiłują pocieszać, bagatelizują problem, wykazują wyrozumiałość, uspokajają, okazują reakcje negatywne takie jak: ośmieszanie, okazywanie rozczarowania, porównywanie partnera z poprzednimi partnerami. Jeżeli po nieudanej próbie kontaktu seksualnego partnerka ujawni swoje rozczarowanie lub negatywnie oceni mężczyznę, u neurotycznych mężczyzn taki komentarz dodatkowo obniża zdolność do prawidłowych reakcji seksualnych. Negatywna ocena partnerki nie zawsze musi być wyrażona wprost i w sposób napastliwy. Niekiedy pocieszanie w stylu: ”następnym razem będzie lepiej” może – zamiast uspokoić- podnosi poziom lęku i zadaniowo nastawia mężczyznę do kolejnych kontaktów. Opisany mechanizm występuje zazwyczaj u osobników o chwiejnym układzie nerwowym, zwłaszcza, gdy chodzi o emocje i układ wegetatywny. Zwykle są to ludzie wrażliwi, uczuciowi, mocno przeżywający niepowodzenia. Tacy, dla których nawet drobne sprawy urastają do rangi problemu. Nastawienie lękowe wzmaga napięcie układu wegetatywnego, co sprzyja przyspieszeniu reakcji seksualnych.
 
Ważnym elementem budowania intymności w związku w przypadku wytrysku przedwczesnego jest okazanie przez kobietę wyrozumiałego o pozytywnego nastawienia wobec problemu partnera. Ważne jest podkreślenie przez kobietę, że dysfunkcja, która się właśnie pojawiała nie jest ani dyskwalifikująca, ani kompromitująca i że nie wpłynie na zmianę wzajemnych stosunków. Kobieta powinna podkreślić, iż ma świadomość, iż przedwczesny wytrysk może się powtarzać jeszcze przez jakiś czas. Taka uspokajająca postawa kobiety powinna być manifestowana podczas kolejnych kontaktów seksualnych i wzbogacona zapewnieniem o dużej cierpliwości i gotowości wspólnego przeczekania przez dowolny okres czas, niezbędny do wyleczenia problemu. Udawanie przez kobietę, że problem wytrysku przedwczesnego nie istnieje, bądź został uznany za prawidłowy objaw pozostawia niepokój i lęk u mężczyzny, który może spowodować utrwalenie tej dysfunkcji.
 
Dla tej grupy kobiet, która przywiązuje dużą wagę do technicznej sprawności partnera, leki doustne wydłużające czas trwania stosunku płciowego mogą stać się błogosławieństwem. U tych kobiet warunkiem koniecznym do przeżycia orgazmu jest odpowiednio długi czas trwania ruchów frykcyjnych w pochwie, zatem jakościowa zmiana współżycia może polepszyć ich komfort życia. [4] Wydłużenie czasu trwania stosunku przywraca mężczyźnie radość z innych czynności erotycznych takich jak: przedłużona gra wstępna, czuły dotyk, stymulacja oralna i erotyczne zabawy. Pozwala mu bardziej naturalnie odbierać przyjemność i dzielić podniecenie z partnerką. Dzięki farmakoterapii nie trzeba ograniczać czynności seksualnych. Mężczyźni i kobiety mogą się wówczas cieszyć całym repertuarem seksualnej ekspresji. Skuteczna terapia sprawia, że seks odzyskuje swój naturalny rytm.
 
Farmakoterapia nie usunie innych, wtórnych problemów, nawarstwionych przez lata trwania przedwczesnego wytrysku. W przypadku niektórych związków, może nawet zaognić istniejące kwestie, z którymi para będzie musiała się zmierzyć. Niektóre kobiety akceptują szybki wytrysk partnera, ponieważ krótki kontakt seksualny jest zgodny z ich apetytem seksualnym. Mężczyźni zachwyceni długością czasu trwania stosunku, mogą wykazywać wzmożoną aktywność seksualną. Ich partnerki nie muszą być z tego powodu zachwycone. Niektóre nie współodczuwają frustracji męża, i wcale nie cieszą się na myśl o wydłużeniu czasu trwania stosunku płciowego. Czasami wyrażają z tego powodu dezaprobatę słowami: ”Dobrze mi było tak, jak było”.
 
W klinice seksuologicznej efektywność terapii uzależniona jest od dokładnej analizy całokształtu więzi i napięć emocjonalnych istniejących pomiędzy kobietą i mężczyzną. Niedostateczny wgląd w całokształt istniejącej więzi przed podjęciem leczenia wytrysku przedwczesnego może nasilać sytuację konfliktową związku. Przed rozpoczęciem terapii należy wyjaśnić, jakie jest znaczenie seksualności i bliskości dla każdego z partnerów, jakie wyrażają oczekiwania wobec planowanej terapii i czy są one zbieżne u obydwojga.
 
 
Piśmiennictwo:
1.Imieliński K. Medycyna seksualna. Patologia i profilaktyka. Oficyna Wydawnicza PCK Warszawa.1982 str. 20-22
2.Graziottin A., Althof S. What Does Premature Ejaculation Mean to the Man, the Woman, and the Couple? J. Sex. Med. 2011; 8 ( suppl 4):304-309
3.Hobbs K., Symonds T., Abraham L., May K., Morris MF. Sexual dysfunction in partners of men with premature ejaculation. Int J. Impot Res. 2008;2:512-517
4.Weiss P., Brody S. Woman`s partnered orgasm consistency is associated with greater duration of penile-vaginal intercourse but not foreplay. J. Sex. Med. 2009; 6:135-141